Home > Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden en bepalingen (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) regelen het gebruik van de website van I-Native BVBA, met de domeinnaam www.i-native.com (hierna de “Website”).

De Website is gecreëerd en wordt beheerd door I-Native BVBA, met maatschappelijke zetel te 3390 Tielt-Winge, Stekstraat 23 met KBO-nummer BE 0867.107.546 (hierna “I-Native”).

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, veronderstelt de gebruiker van de Website (hierna de “Gebruiker”) kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden, deze te begrijpen, deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en eraan gebonden te zijn.

Indien één van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

De Gebruiksvoorwaarden kunnen door I-Native op elk moment naar eigen goeddunken gewijzigd worden. Het is daarom als Gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

2. Inhoud en Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van I-Native.

Alhoewel I-Native veel zorg besteedt aan de creatie van de Website, garandeert zij niet de adequaatheid, correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de Website.

I-Native stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. I-Native heeft echter op ieder ogenblik het recht de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. I-Native is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker.

I-Native onderneemt al het mogelijke om de Website te beschermen tegen virussen, bugs, spyware, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, bugs, spyware, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade.

I-Native is in het algemeen niet aansprakelijk voor ook maar enige onrechtmatige daad of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, veroorzaakt door de Website noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie.

3. Links

Het plaatsen van een link op een andere website naar de startpagina van de website van I-Native is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke goedkeuring van I-Native. Het volledige URL-adres van de Website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn.

I-Native kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en kwaliteit van de websites en de beschreven producten of diensten op de websites waaraan de Website gelinkt is.

Een koppeling impliceert niet dat er samenwerking bestaat tussen I-Native en de beheerders van de gelinkte websites.

De Website bevat koppelingen naar websites die beheerd worden door derden.

I-Native controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Een koppeling impliceert niet dat er samenwerking bestaat tussen I-Native en de beheerders van de gelinkte websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de Website met inbegrip van teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s behoren I-Native exclusief en integraal toe.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van I-Native.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gebruik of bezoek van de Website impliceert een uitdrukkelijk akkoord tot verwerking van de aan I-Native meegedeelde persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2000 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Conform deze reglementaire bepalingen, garanderen wij dat uw gegevens confidentieel en veilig opgeslagen worden.

De Gebruiker heeft recht op inzage en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen. U beschikt tevens over het recht om u, kosteloos, te verzetten voor de toekomst, tegen elk gebruik van uw gegevens voor direct marketing. De houder van het gegevensbestand is I-NATIVE B.V.B.A., met zetel te 3390 Tielt-Winge, Stekstraat 23 met KBO-nummer BE 0867.107.546

Elke aanvraag tot inzage, correctie of verzet dient gericht te worden aan I-Native.

6. Cookies

De Gebruiker aanvaardt het gebruik van cookies door I-Native.

Cookies zijn korte datastrings op de computer van de Gebruiker van de Website die I-Native toelaat de inhoud en de lay-out van de website optimaal op de bezoeker van de Website af te stemmen.

7. Beperkte zone

De Website heeft een beperkte zone die enkel toegankelijk is voor personen die via I-Native een gebruikersnaam en een paswoord hebben verkregen. Een gebruikersnaam en paswoord kan via de beheerder van de Website worden aangevraagd. Het staat I-Native vrij om zonder vermelding van enige reden de toekenning van een gebruikersnaam en paswoord te weigeren

Indien u een gebruikersnaam en paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. De Gebruiker dient I-Native. onmiddellijk in te lichten indien zijn paswoord ter kennis komt van anderen, of indien De Gebruiker een dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van I-Native.

Via deze beperkte zone kunnen bepaalde agenda’s van medewerkers van I-Native worden geconsulteerd en indien nodig een aanvraag tot afspraak worden gemaakt. I-Native kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze agenda.

Enkel bij bevestiging van de aanvraag tot afspraak in de mailbox van de Gebruiker is er een afspraakconfirmatie. I-Native kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een annulatie van de afspraak, zelfs na bevestiging in de mailbox van de Gebruiker, wegens overbooking of welke reden dan ook.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van de diensten aangeboden in de beperkte zone zal na geldige identificatie met het paswoord van de Gebruiker worden geacht door de Gebruiker te zijn verricht. Indien I-Native reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de Website in gevaar is, kan I-Native uw paswoord wijzigen, onverminderd al haar overige rechten en verhalen.

Wanneer de Gebruiker inlogt in de beperkte zone, kan I-Native een cookie plaatsen op de computer van de Gebruiker, teneinde zijn gegevens (gebruikersnaam en paswoord) te herinneren. Dit wordt gebruikt voor eigen belang van de Gebruiker zodat de Gebruiker bij een volgend bezoek niet opnieuw de gegevens (gebruikersnaam en paswoord) dient te verschaffen. Deze cookie zal voor onbepaalde tijd op de computer van de Gebruiker blijven, zelfs nadat de Gebruiker de Website heeft verlaten.

Voor de levering van bepaalde diensten en toepassingen die via de beperkte zone worden aangeboden is het noodzakelijk om bepaalde software en demo-materiaal te downloaden. De software en/of demo-materiaal kunnen enkel worden gebruikt in het kader van de Website en kan bijgevolg noch voor andere commerciële en/of niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Onverminderd artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden zijn I-Native of haar leveranciers eigenaar van de naam, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dergelijke software en demo-materiaal.

Onverminderd artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden zal de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk zijn voor enige schade aan zijn computersysteem ten gevolge van het downloaden van bepaalde software en demo-materiaal.

8. E-mails

De inhoud van de e-mails en eventuele toegevoegde bestanden, verstuurd vanuit het adres opgebouwd uit de bestanddelen: [naam]@I-Native.com, is vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen

Als de Gebruiker een e-mail en eventueel toegevoegde bestanden per vergissing ontvangt, verzoekt I-Native de Gebruiker dit door een antwoordbericht te laten weten en het daarna te wissen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van e-mails en van de toegevoegde bestanden, is ten strengste verboden. E-mails en de eventueel toegevoegde bestanden zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk. Evenmin kan I-Native garanderen dat e-mailberichten en eventuele toegevoegde bestanden geen virussen bevatten.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen en vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website, worden geregeld door de Belgische wetgeving en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.