Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Bestellingen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. I-native behoudt zich evenwel het recht voor per individuele opdracht bijkomende algemene voorwaarden toe te voegen.

1.2 Alle offertes en bestekken van I-native zijn geldig gedurende 1 maand na datum van verzending. Elke bestelling wordt slechts definitief na ondertekening en terugzending aan I-native van de bestelbon van de uit te voeren opdracht.

1.3 Elke annulatie van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulatie van de bestelling door de klant, om welke reden dan ook, is de klant aan I-native een forfaitaire vergoeding van minstens 20% van de afgesproken prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie, onverminderd het recht van I-native om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. Te dien einde behoudt I-native de voorschotten ten titel van schadevergoeding.

1.4 Alle offertes worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte informatie en zijn steeds vrijblijvend. Indien de door de klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt I-native zich het recht voor om een aanvullende offerte op te stellen.

1.5 Partijen aanvaarden dat de kosten voor het opmaken van de offerte ten laste vallen van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.6 Bij elke wijziging van de oorspronkelijke opdracht zal een aanvullende bestelbon worden opgesteld en door beide partijen worden ondertekend.

1.7 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat I-native niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel zijn verbintenissen kan opschorten indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt of indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering.

2. Leveringen

2.1 De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelbon, zijn niet bindend en gelden slechts als aanduiding. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van I-native, kan het niet – naleven van de vermelde leveringstermijnen in geen geval ingeroepen worden om schadevergoeding en/of verbreking/ontbinding van de overeenkomst te bekomen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van I-native geen verplichting tot levering van een gedeelte van de producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de globale prijs.

2.3 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf de bedrijfslokalen van I-Native. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de klant. Het risico tijdens het transport vanaf de bedrijfslokalen van I-Native of elders is voor rekening van de klant. Het eigendomsrecht op de geleverde goederen gaat evenwel slechts over op de klant na volledige en integrale betaling van de prijs in hoofdsom, kosten en interesten.

3. Aanvaarding / Verhaal

3.1 Partijen aanvaarden dat klachten slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na verzending van de factuur worden ingediend, en voor zover zij uiterst gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Blijft de klant in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is I-Native gerechtigd het werk stil te leggen onverminderd zijn recht op verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling.

3.2 Alle verhalen vervallen indien de verkochte zaak reeds een verdere behandeling heeft ondergaan, indien blijkt dat op verkeerde wijze werd gebruikt of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van I-native. Ook ingeval van laattijdige of weigering tot betaling, vervallen alle verhalen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

4.2 Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de prestaties op datum van de door de klant ondertekende bestelbon. I-native heeft echter steeds het recht de prijzen die voorkomen op haar bestelbon aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, de kostprijs van de prestaties doet stijgen, zoals o.m. ingeval van verhoging van de prijs door de leveranciers, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

4.3 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zouden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de klant.

5. Herstelling

5.1 Defecte goederen die ter herstelling aan I-Native worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

5.2. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. I-Native is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 200 EUR, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.

5.3 De klant wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Bij gebreke aan ophaling binnen een termijn van 7 dagen, zal van rechtswege een stallingsvergoeding verschuldigd zijn ten belope van 100 EUR per week, waarbij elke begonnen week zal gelden als een volledige week.

6. Betaling

6.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van I-native, ten laatste op het ogenblik van de levering. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van I-native. In dit geval zijn de overeengekomen te betalen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd.

6.2 Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.

6.3 Het aanvaarden van wissels, cheques, orderbrieven, mandaten, afkortingen, gespreide betalingen of afstand van schuldvordering, heeft geen schuldhernieuwing tot gevolg zodat onderhavige voorwaarden integraal van toepassing blijven.

6.4 Onverminderd de toepassing van artikel 7, zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele verwijlsintrest a rato van 10% per jaar tot op de datum van daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onafgezien van de eventuele gerechts – en/of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten en -erelonen.

6.5 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

7. Overmacht

7.1 Toeval en/of overmacht geeft I-native het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling over te gaan of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder enige opzeggingstermijn of -vergoeding.

7.2 In voorkomend geval kan I-native bovendien op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.

8. Beëindiging en ontbinding

8.1Onverminderd het recht op schadevergoeding, is I-native gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd, op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling te beëindigen, dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant of ingeval de klant zijn verplichtingen, opgenomen in artikel 5, niet naleeft.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1 Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien.

9.2 Alle geschillen waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

10. Algemeen

10.1 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkel invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

10.2 De bestelbon en huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

10.3 De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

10.4 De klant verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan I-native mee te delen.

10.5 Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door I-native en de klant.